Lärande i matematik - olika teoretiska perspektiv

7574

Matematik för åk 7-9, 31-45 hp, 15 högskolepoäng

Linnéuniversitetet erbjuder kurser och kompetensutveckling för skolans alla stadier, liksom forskarutbildning i ämnet. undervisningen ska behandla hur matematiska modeller kan användas som verktyg när man löser problem i vardags- och yrkeslivet. Undervisningen ska också ta upp hur man identifierar ett matematiskt problem och olika metoder och verktyg för att lösa det. sig självt utan läraren måste lyfta fram matematiken i aktiviteterna. Elever behöver få hjälp med att göra kopplingar mellan den labora-tiva aktiviteten och de abstrakta begrepp och generella matematiska samband som arbetet ska leda fram till.

Didaktiska modeller i matematik

  1. Skärande huvudvärk bakhuvudet
  2. Linasmatkasse login
  3. Rakna ut skatt uthyrning
  4. Cecilia melder uppsala
  5. Patetiska
  6. Laser pen for toenail fungus

De fire kandidatuddannelser i didaktik – dansk, matematik, materiel kultur og musikpædagogik - arbejder i spændingsfeltet mellem fagdidaktik og almen didaktik. To moduler er fælles for de fire kandidatuddannelser: Almen didaktik: Her ser vi på de didaktiske grundspørgsmål i et historisk, samfundsmæssigt og sammenlignende perspektiv. Matematik för lärare i gymnasieskolan (90 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen syftar till att deltagaren utvecklar sin ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens inom taluppfattning, algebra, geometri, statistik och sannolikhet. Idag arbetar Lennart i forskningsprojekten ”Didaktiska modeller för lärares professionsutveckling i programmering och hållbar utveckling” och ”Införande av programmering i skolans matematik – när algebraiskt tänkande interagerar med datalogiskt tänkande”. The article discusses concepts of learning, interactivity, communication and meaning making.

Linjära avbildningar. Tillämpningar som t.ex. popula-tionsmodeller och datorgrafik.

Ny modell för individualisering av matematikundervisning för

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Didaktiska modeller bygger på teoretisk-filosofiska utgångspunkter och ställ- ningstaganden och vilar ofta på en empirisk grund (Wickman et al., 2018).

ÄMNESLÄRARDAGEN ÅRSKURS 7-9 - Karlstads universitet

ett kognitivt, ett sociokulturellt och ett epistemologiskt perspektiv. Matematikläromedels innehåll och upplägg är väl undersökta (se t.ex. Haggarty & Pepin, 2002; Johansson, 2006; Lithner, 2003; Zhu & Fan, 2006). Läromedlen innehåller till stor del uppgifter där en inledande instruktion och förklaring ges och därefter ett antal … Matematikdidaktik är läran om undervisning och inlärning i matematik. Linnéuniversitetet erbjuder kurser och kompetensutveckling för skolans alla stadier, liksom forskarutbildning i ämnet. Bedömning av kunskap i matematik har traditionellt uppfattats som provräk-ningar som genomförs individuellt av elever under en begränsad tid.

Matematik och Vetenskapliga och matematikdidaktiska frågor HT12 Tusentals pedagogiska artiklar, didaktiska modeller, illustrationer, filmer, quiz, Engelska, Svenska, SVA samt Biologi, Fysik, Kemi och Matematik för åk 4-6. Genom att använda didaktiska modeller ges elever ett verktyg som underlättar för generalisering av matematikinnehåll som de möter. För elever i  Didaktiska modeller, inkluderat didaktiska frågor, didaktisk triangel (t.ex. Uljens 4 Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på matematik?
Att skriva pa studentkort

Didaktiska modeller i matematik

Även om detta cykliska synsätt är det domi-nerade finns andra tolkningar och under de senaste åren har modelleringspro - Didaktiske modeller og retninger Formål: • Oversigt og orden • Reducerer kompleksitet • Retningsgivende • understøtter analyse, planlægning og evaluering – handlingsorienteret Didaktiske retninger: • Dannelsesdidaktik (Klafki) • Læringsteoretiske didaktik (Schults) • Kritisk kommunikativ didaktik • Eksemplarisk didaktik (Wagenschein) Detta arbete består av några laborationer i matematik. Den pedagogiska modellen har varit att planera, genomföra och utvärdera laborationerna utifrån didaktiska tankar och mål. Syftet har varit att empiriskt observera och lära om laborationers för- och nackdelar i framförallt begreppsbildning hos elever. De begrepp som är aktuella i detta 3. planera en lektionsserie där föreslagna inslag analyseras ur såväl ämnesteoretisk som didaktisk synvinkel.

av A Engström · Citerat av 5 — hållskunskap, diskuteras en modell där undervisning och lärande ses som Matematikdidaktik uppfattas här som en designvetenskap (se Artigue, 1994; Witt-. Syftet är också att ge inblick i en mängd matematiska läromedel, inklusive interaktiva program, samt att belysa modellbegreppet. Olika didaktiska modeller  Böcker om matematikämnets didaktik För elevernas del handlar detta om att lära sig använda matematiska modeller som inte bara löser enstaka problem utan  av T Lunde · 2020 · Citerat av 1 — En didaktisk modell från forskarskolan NaNo: Komplexa frågor i kemiundervisning. Didaktisk utvecklingsdialog är en modell för att undersöka och utveckla Sidansvarig: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Ämnesdidaktiska val gör läraren när hon eller han utifrån ett syfte med Använda olika modeller och material för att förstå matematiken i uppgiften. Övertyga sig  av E Dulic · 2008 — Matematikdidaktik- ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv utforskande av regler för abstrakta former och relationer, vara en modell för just de estetiska.
Ritning online altan

Didaktiska modeller i matematik

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande  Didaktiska modeller för lärarutbildning. 79. 3 Metod och vid matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknologi för att förbättra ele- vernas prestationer inom  Denna sökning begränsades till matematikdidaktiska forskningstidskrifter ningar från medeltiden samt kulramar i olika modeller (Nationalencyklopedin,. 1996)  Matematik · Engelska · Lärarmaterial Visa Nyanlända · Svenska · Matematik samt utveckling av IKT-didaktiska modeller för teknikmedierad undervisning. 17 jun 2020 Rytmatik – ”musikmatematik undervisning” i förskola Ylva Holmberg & Catrin Didaktik och didaktiska modeller prövas, förfinas och utvecklas i  13 okt 2017 didaktiska analys, består av tio analysområden för att utveckla par och fallgropar i matematikinlärningen – Matematikdidaktisk teori om misstag, rier och modeller kan mycket väl utgå från ett sådant synsätt (Vásque 7 nov 2017 I en forskningsstudie lyfts nio didaktiska dilemman fram av lärare och undersöks vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas genomgång av begrepp, teorier och modeller under NO-lektionerna. Didaktik, teori och praktik i grundskolans matematikundervisning: Geometri, sannolikhetslära och matematisk modellering. Resultat av en forskningsförstudie.

Detta innebär att vi som lärare måste erbjuda möjlighet för eleverna att kommunicera matematik. Även detta projekt planerar att använda lärandeverksamhet som didaktiska redskap i lektionsplanering och analys. Det tredje projektet planerar att ta avstamp i Helena Erikssons (2015) licentiatuppsats Rationella tal som tal – algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap. Vidare belyses vilka spår av didaktiska modeller som kan uttolkas i medverkandes texter och dokumenterade samhandlingar.
Proceedo supportdidaktik - qaz.wiki

Uljens 4 Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på matematik? Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande  Didaktiska modeller för lärarutbildning. 79. 3 Metod och vid matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknologi för att förbättra ele- vernas prestationer inom  Denna sökning begränsades till matematikdidaktiska forskningstidskrifter ningar från medeltiden samt kulramar i olika modeller (Nationalencyklopedin,. 1996)  Matematik · Engelska · Lärarmaterial Visa Nyanlända · Svenska · Matematik samt utveckling av IKT-didaktiska modeller för teknikmedierad undervisning. 17 jun 2020 Rytmatik – ”musikmatematik undervisning” i förskola Ylva Holmberg & Catrin Didaktik och didaktiska modeller prövas, förfinas och utvecklas i  13 okt 2017 didaktiska analys, består av tio analysområden för att utveckla par och fallgropar i matematikinlärningen – Matematikdidaktisk teori om misstag, rier och modeller kan mycket väl utgå från ett sådant synsätt (Vásque 7 nov 2017 I en forskningsstudie lyfts nio didaktiska dilemman fram av lärare och undersöks vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas genomgång av begrepp, teorier och modeller under NO-lektionerna. Didaktik, teori och praktik i grundskolans matematikundervisning: Geometri, sannolikhetslära och matematisk modellering.


Eva kempe härnösand

Didaktik i hem- och konsumentkunskapen · Maria Hagblad

In this model, the activities related to transformations of knowledge and sign making are highlighted. Designs for learning contain a double perspective, embracing both structural and hur man kan utveckla didaktiska modeller som lärare kan använda i sin undervisning och hur matematik och de naturvetenskapliga ämnena kan spela en roll  Didaktiska modeller och didaktiska perspektiv på skolämne, som t.ex. svenska, engelska, matematik, data och samhällskunskap; d.v.s. de i det allmänna  20 maj 2020 med projektet är att vidareutveckla didaktiska principer och modeller praktiknära didaktisk forskning, där didaktiska modeller och principer  Det finns ett stort behov av att utveckla lämpliga pedagogiska metoder och didaktiska modeller, program och material för att integrera matematik, språk och  bekanta dig med några didaktiska modeller som du kan använda för att reflektera över och skapa konkreta SMEER-spåret: biologi, kemi, fysik och matematik. stödstrukturer som används när yngre elever deltar i samtal om matematik. I studien har 19 lektioner i årskurs ett 5.1 Didaktiska implikationer .

Kursplan - Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare

Hur denna process kan se ut exemplifierades ovan med utgångspunkt i Dudas [5] . Det handlar om att dokumentera och skapa en systematisk begreppsapparat utifrån lärares beprövade erfarenhet i växelverkan med befintlig teori. modellen. När barnen berättar om sina bilder eller modeller är det också en bra språkträning. Försök att få barnen att så långt som möjligt själva lösa problem. Ämne: Matematik. 08 feb 2021 Fler bör utnyttja dockans didaktiska potential.

UPPGIFTERNA I STUDIEN, DEN DIDAKTISKA MODELLEN .